ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

เสวนาหัวข้อ “ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ”

ในโอกาสตีพิมพ์ หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาเล่มที่ 3
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550
โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วิทยากร
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล์ย
กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์ นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

January 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *