มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย”
โดย กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

หัวข้อ “มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์?”

ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (ผู้เขียน)
  • ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
  • ศ.ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ (ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร)
  • ดร. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

May 31, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *