Biography

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา จบการศึกษาปริญญาตรีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยเป็นกองเลขานุการสมัชชาคนจนและทำงานร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยและเครือข่ายสลัม 4 ภาค เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปี 2546 วิทยานิพนธ์ “เปิดพรมแดน : โลกของคนไร้บ้าน” ได้รับเกียรติบัตรวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนาระดับสวัสดิการสำหรับคนจนในสังคมไทย ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ต่อมาปรับปรุงและตีพิมพ์เป็นหนังสือ โลกของคนไร้บ้าน โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในปี 2546 และได้รับรางวัลหนังสือวิชาการดีเด่น รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปี 2550

หลังจากนั้นได้เป็นอาจารย์ประจำภาคมานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจนสำเร็จการศึกษาด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง Structural Violence and Homelessness : Searching for Happiness on the Streets of Manila, the Philippines (2015) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน