Biography

ปวงชน อุนจะนํา

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จาก University of Hawaii ปริญญาโทด้าน การเมืองจาก The New School for Social Research และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ จาก The City University of New York ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอนและทําางานวิชาการเกี่ยวกับทฤษฎีการเมือง เศรษฐกิจการเมืองและการเมืองไทยร่วมสมัย