Biography

Author Picture

อะกิระ ซุเอะฮิโระ

อะกิระ ซุเอะฮิโระ เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ (emeritus professor) แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ซุเอะฮิโระสำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ในปี 1974 และได้รับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก Graduate School of Economics ของมหาวิทยาลัยเดียวกันในปี 1976 หลังจากนั้นก็เข้าทำงานที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย (Ajiken) ของรัฐบาลญี่ปุ่น และมุ่งมั่นในการวิจัยเศรษฐกิจเอเชียโดยเน้นหนักไปที่ประเทศไทยเป็นสำคัญ ตั้งแต่เดือนเมษายน 1981 ถึงกันยายน 1983 เขาได้ทำงานวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและบริษัทท้องถิ่นตลอดจนการสำรวจโรงงานในประเทศไทยในฐานะนักวิจัยรับเชิญจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ปี 1987 ซุเอะฮิโระสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐกิจเอเชียที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเมืองโอซาก้า ในเดือนมีนาคม 1991 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Graduate School of Economics มหาวิทยาลัยโตเกียว ในหัวข้อ “Capital Accumulation in Thailand 1855-1985” ตั้งแต่ปี 1992 ซุเอะฮิโระสอนเศรษฐกิจและสังคมเอเชียที่สถาบันสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันระหว่างปี 2009-2012
ในปี 2016 ซุเอะฮิโระได้รับเชิญไปยัง Gakushuin University เพื่อรับตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะใหม่ อันได้แก่ คณะสังคมศาสตร์นานาชาติ เขาได้สอนหลักสูตรต่างๆ อาทิ Introduction to the Asian Economy, Politics and Economy of Southeast Asia, and Area Studies Methods จนถึงเดือนมีนาคมปี 2021 นอกจากนั้นเขายังดำรงตำแหน่ง President of The Japan Association for Asian Studies (JAAS  2003-2005) และ President of The Japanese Society for Thai Studies (2008-2011) และมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการเสริมสร้างองค์กรเอเชียศึกษาและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในแวดวงวิชาการของญี่ปุ่น
อากิระ ซุเอะฮิโระ ได้รับรางวัล Daido Life Foundation Incentive Award for Area Studies (งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่) ในปี 2005, Medal with Purple Ribbon จากรัฐบาลญี่ปุ่น (สำหรับงานวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทย) และ Fukuoka Academic Prize ในปี 2018
กล่าวสำหรับวงวิชาการไทยศึกษา ซุเอะฮิโระมีบทความภาษาไทยตีพิมพ์หลายชิ้น และมีหนังสือที่สร้างชื่อและเป็นหนังสือหลักที่ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยคือ Capital Accumulation in Thailand 1855-1985 (UNESCO The East Asian Cultural Studies, 1989  Silkworm Books, 1999)