หนังสือ 8 เล่ม ที่ 8 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรจะได้อ่าน

ลดราคา!

฿2,500.00฿3,100.00


ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลสินค้า

หนังสือ 8 เล่ม ที่ 8 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรจะได้อ่าน
__

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง วินิจฉัยว่าการปราศรัยของอานนท์ นำภา, ไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอก, รุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เข้าข่ายการกระทำที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49 สั่งให้ทั้งสามคนและองค์กรเครือข่ายเลิกการกระทำดังกล่าวต่อไปในอนาคตด้วย โดยมติ 8 ต่อ 1

เสียงข้างมากประกอบด้วย
1. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4. นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
5. นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
6. นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
7.นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
8. นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โดยที่เสียงข้างน้อยคือ
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ถึงแม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะระบุในรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า
มาตรา 211 องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ
__

แต่คำวินิจฉัยดังกล่าวก่อให้เกิดข้อกังขามากมายทั้งในเรื่องข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ การตีความทางกฎหมาย  รวมทั้งทัศนะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอง 

เพื่อจะทำให้คำวินิจฉัยตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และหลักนิติรัฐ  จนเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนต่อไป

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจึงขอแนะนำหนังสือ 8 เล่มที่ 8 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรจะได้อ่าน

1. โฉมหน้าราชาชาตินิยม : ว่าด้วยประวัติศาสตร์ไทย
ธงชัย วินิจจะกูล

2. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย
กุลดา เกษบุญชู มี้ด

3. การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

4. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500)
ณัฐพล ใจจริง

5. นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2550
สมชาย ปรีชาศิลปกุล

6. รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
ปิยบุตร แสงกนกกุล

7. ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (2560)
ปิยบุตร แสงกนกกุล

8. ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง: ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
ธงชัย วินิจจะกูล