Sale 20%

ความคิดทางการเมืองของ ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปกแข็ง 960.00 บาทปกอ่อน 765.00 บาท

รหัส: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

  1. รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (2559)
  2. ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร (2560)
  3. การเมืองแห่งความหวัง

หนังสือในชุด