มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์ (The Thai State from the Social Science Perspectives)

มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์ (The Thai State from the Social Science Perspectives)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมการสัมมนาวิชาการ

“มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” (The Thai State from the Social Science Perspectives)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง 202 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

• ปาฐกถานำ “เครื่องมือการศึกษาและสถานะของรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” โดย รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

• “รัฐไทยในมุมมองกุลลดา” โดย ดร.ปวงชน อุนจะนำ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมด้วยเสวนา “มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” ผ่านมุมมองการศึกษารัฐไทยและพลังทางสังคมที่หลากหลาย :

• “รัฐอุปถัมภ์ (Clientelist state)” โดย รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “อัตลักษณ์ในสากลนุวัตรของรัฐไทย (Identity in the internationalization of the Thai state)” โดย ดร.พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “รัฐ(สั่ง)สอน: การทำความเข้าใจรัฐไทยผ่านบทบาทของข้าราชการครู (Thai educational state)” โดย ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “รัฐวิศวกรรม (Engineering state)” โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามชม LIVE streaming ผ่าน Facebook ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่นี่ ได้เช่นกัน

ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

26/04/2019

มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

26/04/2019

ใส่ความเห็น