สัมมนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ ปากไก่และใบเรือ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
เวลา 13.00-16.30 น.
ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (ตึกอักษรศาสตร์ เก่า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการสัมมนา

12.30-13.00 ลงทะเบียน

13.00 -14.00 ปาฐกถานำ ศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00–16.00 อภิปราย “ปากไก่และใบเรือ ในหลากหลายมิติ”

  • รศ. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ. ดร. พอพันธุ์ อุยยานนท์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • รศ. ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร. คริส เบเคอร์ นักวิชาการอิสระ บรรณาธิการ Pen and Sail: Literature and History in Early Bangkok
  • ดำเนินรายการ ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00-16.30
ปัจฉิมกถา ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์