จะ ‘หาเรื่อง’ กับประวัติศาสตร์อย่างไร ?

งานสัมมนา เรื่อง “จะ ‘หาเรื่อง’ กับประวัติศาสตร์อย่างไร?” โดย ธงชัย วินิจจะกูล

ดำเนินรายการโดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล

วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย โครงการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์