ควบคุมอดีตในปัจจุบันเพื่อบงการอนาคต : ฝัน (ร้าย) อันสูงสุด

งานสัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

“ควบคุมอดีตในปัจจุบันเพื่อบงการอนาคต : ฝัน (ร้าย) อันสูงสุด”

ผู้ร่วมอภิปราย

  • ธงชัย วินิจจะกูล  Emeritus Professor of History, University of Wisconsin-Madison
  • วัชระ สินธุประมา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องริมน้ำ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์