รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ

งานสัมมนา “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ”

ผู้ร่วมเสวนา

  • ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo
  • ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ. ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์