รัฐธรรมนูญ

เสวนา “รัฐธรรมนูญ” ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน

วิทยากร

  • ปิยบุตร แสงกนกกุล   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วรเจตน์ ภาคีรัตน์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง 101

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน