เมื่อโลกพลิกผัน : โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน

เสวนา “เมื่อโลกพลิกผัน : โปลานยีกับเสรีภาพในสังคมซับซ้อน” พบกับ

อ.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้แปล คุณภัควดี วีระภาสพงษ์

ชวนคุยโดย อ.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

จัดโดย Book Re:public