ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

ในโอกาสตีพิมพ์ หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาเล่มที่ 3
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550
โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล

  • วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
  • สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล์ย
  • กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์ นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน