มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์ (The Thai State from the Social Science Perspectives)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมการสัมมนาวิชาการ

“มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” (The Thai State from the Social Science Perspectives)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง 202 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

• ปาฐกถานำ “เครื่องมือการศึกษาและสถานะของรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” โดย รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

• “รัฐไทยในมุมมองกุลลดา” โดย ดร.ปวงชน อุนจะนำ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมด้วยเสวนา “มองรัฐไทยในมิติสังคมศาสตร์” ผ่านมุมมองการศึกษารัฐไทยและพลังทางสังคมที่หลากหลาย :

• “รัฐอุปถัมภ์ (Clientelist state)” โดย รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “อัตลักษณ์ในสากลนุวัตรของรัฐไทย (Identity in the internationalization of the Thai state)” โดย ดร.พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “รัฐ(สั่ง)สอน: การทำความเข้าใจรัฐไทยผ่านบทบาทของข้าราชการครู (Thai educational state)” โดย ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• “รัฐวิศวกรรม (Engineering state)” โดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามชม LIVE streaming ผ่าน Facebook ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่นี่ ได้เช่นกัน