มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?”

ในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย” โดย กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (ผู้เขียน)
  • ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
  • ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ (ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร)
  • ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ : อ่านมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม ในงานของอาจารย์กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
ศ.ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ : โบราณวัตถุ มิวเซียม และรายงานสำรวจ ในฐานะเครื่องมือสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์