Sale 10%

ฟ้าเดียวกัน 12/2-3 : การเมือง “คนดี”

Original price was: 300.00 บาท.Current price is: 270.00 บาท.

ของหมด

รหัส: 9786167667317 หมวดหมู่:

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

การเมือง คนดี

หาเรื่องมาเล่า

ประวัติศาสตร์และความยุติธรรม : หอจดหมายเหตุ ศาล คุก และหลักฐานของความรุนแรง

อัญชลี มณีโรจน์

ความเหลื่อมล้ำในสังคมญี่ปุ่นและการแก้ไขปัญหา

อัญชลี มณีโรจน์

หมู่บ้านโลก

ระบบฟอร์ดในอุตสาหกรรมอาหาร

เนตรดาว เถาถวิล

ทุนนิยาม

วาระเรื่อง เมืองในการศึกษาภูมิศาสตร์ทุนตามแนวมาร์กซิสต์

เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร

ขอบฟ้าความคิด

วิธีวิทยาแห่งการปฏิวัติแบบลัทธิเลนิน ของ Antonio Negn

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

บทความปริทัศน์

รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : คุณูปการและบทวิพากษ์

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

หน้าซ้ายในประวัติศาสตร์

การต่อสู้ของจำเลยคดี 6 ตุลา ภายใต้กระบวนการ (อ) ยุติธรรมหลังการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 จดหมายจําเลยคดี 6 ตุลา

ธนาพล อิ๋วสกุล, ชัยธวัช ตุลาธน

ทัศนะวิพากษ์

กระฎมพี การเมืองมวลชน และชุดพระราชทาน

นิธิ เอียวศรีวงศ์

คำสัญญาของความปรารถนา : การเมืองว่าด้วยเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกับวาทกรรมของศีลธรรมในช่วง 2490-2550

ทวีศักดิ์ เผือกสม เขียน จีรพล เกตุจุมพล แปล

อุปถัมน์ ครอบงำ หรือร่วมมือ ? : เอ็นจีโอในประเทศไทยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อัจฉรา รักยุติธรรม

ประชาธิปไตยลายพราง : แบบแผนทางการเมืองของทหารพม่าและไทย

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 : การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารในกองทัพบกกับการแทรกแซงการเมืองในประเทศไทย

โยชิฟุมิ ทามาดะ เขียน PopAnan แปล

อุษาคเนย์

ประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซีย : ก่อนการกำเนิดรัฐชาติจนถึงการล่มสลาย ของยุคระเบียบใหม่ (ตอนที่ 1)

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

บทบรรณาธิการ

การเมือง คนดี

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การรัฐประหาร 3 ครั้งที่เกิดขึ้นในรอบ 23 ปี ได้แก่ รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 นั้น เป็นการรัฐประหารเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีข้ออ้างร่วมกันประการหนึ่งคือ ปัญหาคอรัปชั่นของนักการเมือง ด้วยข้อกล่าวหาตั้งแต่เรื่องบุฟเฟ่ คาบิเนต โคตรโกง มาจนถึงโกงทั้งโคตรตามลำดับ

ปัญหาคอร์รัปชั่นของนักการเมืองสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองแบบใหม่ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ที่ฐานอำนาจทางการเมืองค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ระบบรัฐสภา ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการเลือกตั้งในแบบประชาธิปไตยครึ่งใบมาสู่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ. 2522, 2526, 2529, และ 2531) โดยไม่มีการรัฐประหาร (ที่สำเร็จ) สวนทางกับ ขาลงของกองทัพที่เคยมีบทบาทในการแทรกแซงการเมืองโดยตรง

ในการรัฐประหาร 3 ครั้งหลังสุด ครั้งแรกจบลงด้วยความบอบช้ำของกองทัพจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ทหารต้องกลับเข้ากรมกองไปพักใหญ่ ส่วนรัฐประหาร 2 ครั้งหลัง กองทัพเป็นแค่ผู้มา ปิดเกมที่พันธมิตร ภาคประชาชนนอกสภาได้ปูทางไว้ให้แล้วก่อนหน้า

เหตุผลในการรับรองการรัฐประหารนั้นพุ่งเป้าไปยังนักการเมือง การเลือกตั้ง และประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงที่เป็น เหยื่อโดยตรง กล่าวคือ

เหตุที่ต้องรัฐประหาร ก็เพราะนักการเมืองคอร์รัปชั่น

เหตุที่นักการเมืองคอร์รัปชั่น ก็เพราะต้องถอนทุนคืนจากการซื้อเสียงเลือกตั้ง

เหตุที่มีการซื้อเสียงเลือกตั้ง ก็เพราะมีคนไม่ดี ไม่มีศีลธรรม และไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

ไม่ว่าเหตุผลอันแท้จริงในการก่อรัฐประหารจะเป็นเช่นไร แต่ในทางสาธารณะ หลังการรัฐประหารทุกครั้งก็จะมีความพยายามในการออกแบบระบบการเมืองเสียใหม่ เพื่อแก้ปัญหาของการเมืองแบบเลือกตั้งดังกล่าว ทว่าสุดท้ายกลับ เสียของการเมืองไทยไม่ได้เป็นไปอย่างที่ คนดีทั้งหลายต้องการเสียที แล้วถึงจุดหนึ่งการรัฐประหารก็จึงวนย้อนกลับมาอีก พร้อมกับเริ่มต้น การปฏิรูปครั้งใหม่ภายใต้การชี้นำคนดีที่เปี่ยมไปด้วยจิตสาธารณะและมีศีลธรรมในระดับ เหนือ (นัก) การเมือง

ในบทความ คำสัญญาของความปรารถนา : การเมืองว่าด้วยเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกับวาทกรรมของศีลธรรมในช่วง 2490-2550ทวีศักดิ์ เผือกสมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การรัฐประหารโค่นล้มทักษิณ ชินวัตรเมื่อปี 2549 เกิดขึ้นในบริบทของการเรียกร้องหา แบบแผนทางศีลธรรมให้แก่มวลชนและผู้นำทางการเมืองที่พวกเขาเลือกมา

เราอาจจะเข้าใจฐานการร้องหาแบบแผนทางศีลธรรมดังกล่าว และอำนาจทางการเมืองของการมีศีลธรรม ได้โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทอันทรงพลังมารับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้ อันมีความตอนหนึ่งว่า

ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

ฉะนั้น ถึงที่สุด การเมืองคนดีจึงสมควรต้องอยู่ เหนือ การเมืองที่ดีๆ ชั่วๆ ของมวลชน ซึ่งจำต้องได้รับ การปรับทัศนคติเสียใหม่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพของสังคมไทย

—————————–

หมายเหตุบรรณาธิการ :

บรรณาธิการมีเรื่องที่จะต้องเรียนผู้อ่านทุกท่านว่า สำหรับ ฟ้าเดียวกัน ฉบับนี้ เราจำเป็นต้องขออนุญาตทำเป็นฉบับควบ กล่าวคือเป็นเล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 2-3 (พฤษภาคม – ธันวาคม 2557) ซึ่งมีความหนาและราคามากกว่าปกติ ส่วนวารสารฟ้าเดียวกัน เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) นั้น เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาเผยแพร่ได้ อย่างไรก็ตาม สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกันจะยังคงยืนหยัดดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือและวารสารต่อไป แม้ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและแรงเสียดทานบางประการและหากท่านผู้อ่านหาซื้อหนังสือของเราตามร้านหนังสือทั่วไปมิได้ดังเดิม กรุณาติดต่อไปยังสายส่งเคล็ดไทย หรือสั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ได้ทั้งทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ ดังระบุไว้ในวารสารด้วยแล้ว ท้ายที่สุด ฟ้าเดียวกันขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับกำลังใจจากมิตรนักอ่านหลายท่านที่มีมาให้ไม่ขาดสาย และสำหรับการสนับสนุนต่อไปในอนาคต

ทดลองอ่าน