Sale 20%

(ปฏิปักษ์) ประชาธิปไตย

ปกแข็ง 1,600.00 บาทปกอ่อน 1,343.00 บาท

รหัส: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

  1. ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม
  2. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) (พิมพ์ครั้งที่ 2)
  3. ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
  4. รัฐประหาร 19 กันยา รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หนังสือในชุด